,

Green Point Beauty - Testkezelő és kozmetikai szalon Green Point Beauty - Testkezelő és kozmetikai szalon Green Point Beauty - Testkezelő és kozmetikai szalon

A Green Point Beauty adatvédelmi tájékoztatója

 

 

 

Adatkezelő és elérhetősége

 

  A Green Point Beauty  szépségszalon üzemeltetőjeként Budai-Szilágyi Eszter egyéni vállalkozó

székhely: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 1., fsz.2.,

EV száma: 66255163-1-42

honlap: www.greenpoint.hu

telefonszám: +36304200933

e-mail: info@greenpoint.hu

 

mint adatkezelő az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) értelmében kezeli a szépségipari szolgáltatásokkal összefüggő személyes adatokat.

Az adatkezelő szépségipari vállalkozóként kozmetikai szolgáltatást, masszázst, testkezeléseket, valamint alakformáló kezeléseket nyújt, amelyek során személyes adatok kezelésének szükségessége merül fel.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Adatkezelés célja

Személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

vendégekkel való kapcsolattartás

név, email cím, telefonszám

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a)

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó kezeléstől számított 5 év

számlázás

név, cím

jogszabályi kötelezettség GDPR 6. cikk (1) c)

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)

Annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év, amelyik évben az adóbevallást be kell nyújtani (Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény IX. és XXVI fejezetei

Az üzleti év utolsó napját követő 5. hónap utolsó napjától számított 8 év

szépségipari szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok

név, egészségi állapotra vonatkozó adatok

szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b)

az utolsó kezeléstől számított 5 év

szépségipari kezelések közösségi médiában (különösen: Facebook, Instagram) való promóciója

fényképfelvételek

érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) a)

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

személy- és vagyonvédelmi célból kamerarendszer üzemeltetése

kép- és hangfelvétel a székhely ingatlanán, a kamerarendszer látószögébe belépő személyre vonatkozó személyes adatok

adatkezelő és más személy jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f)

az adatkezelő jogos érdeke, hogy székhelyén, ahol az ügyfelek kiszolgálását végzi, és ahol értékes eszközök találhatók, a személy- és vagyonvédelmet biztosítsa

Felhasználás (bűncselekmény, más rendkívüli esemény körülményeinek utólagos kivizsgálása) hiányában, legfeljebb a rögzítéstől számított 25 nap. Egyéb esetben az eset kivizsgálása, illetve az annak alapján indult hatósági vagy bírósági eljárás lezártáig

 

 

Kamerarendszer üzemeltetése

Az adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: kamerarendszert) üzemeltet székhelyén. A kamerarendszerre vonatkozóan adatkezelő a kamerarendszerre vonatkozó figyelemfelhívó jelzést, ismertetést helyezett el az érintett területeken jól látható helyen, jól olvashatóan, az érintettek tájékoztatását megfelelően megvalósítva.

Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.

Kamera megnevezése

Kamera pontos elhelyezkedése

Kamera látószöge milyen területre, berendezésre irányul

 

 

 

 

A felvételekbe való betekintést minden esetben jegyzőkönyvben rögzíti az adatkezelő. A jegyzőkönyvben meghatározásra kerül a betekintés oka, célja, helye, ideje, valamint a betekintő személy és az adathordozó megnevezése, amelyen a felvételeket tárolják.

 

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az adatkezelés során a szépségipari szolgáltatások teljesítéséhez, a vele szerződött alábbi adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja a személyes adatokat.

 • bankkártyás fizetés: K&H bank (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
 • elektronikus számlázás: SUMUP (székhely)
 • internetszolgáltató: Telekom (Magyar Telekom Nyrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Távközlési szolgáltatás)
 • könyvelés: T-PROFIT Könyvelőiroda-Tóth Istvánné ev. 2045 Törökbálint Őrház u.8.

A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

Az adatkezelő az érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik az adatbiztonságról. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Érintettek jogai

Az érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az adatkezelőnél

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • hozzáférhet személyes adataihoz
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
 • adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonhatja.

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. A kiskorú érintett nevében törvényes képviselője jogosult eljárni.

Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.

Az érintettre vonatkozó jogokat részletesen a GDPR III. fejezete tartalmazza.

 

Jogorvoslat

 

 Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre kerülne sor, Ön jogosult:

 • az adatkezelőhöz kérelemmel
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postai cím: 1363 Budapest Pf. 9, ugyfelszolgat@naih.hu ) panasszal vagy
 • bírósághoz keresettel fordulni.

 

Budapest, 2022. szeptember